Alle leden van de SNB zijn van harte welkom om naar de Algemene Ledenvergadering te komen. De beste kans om met de Snoekstudiegroep van gedachten te wisselen. Na de lunch verzorgt Jouke Timmer een lezing over het vissen op roofvis.

 

Datum: zaterdag 1 april 2017

Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Gebouw Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3720 AD, Bilthoven

Telefoon: +31 (0)30 – 605 8400

Zaal open: 9.30 uur

 

Agenda Jaarvergadering SNB op 1 april 2017, te Bilthoven.

1 Opening door de voorzitter.

2 Notulen van de vorige SNB jaarvergadering, liggen ter inzage.

3 Jaarverslag secretaris, ligt ter inzage.

4 Jaarverslag penningmeester, alsmede het verslag van de kascontrole.

De diverse financiële stukken liggen ter inzage. Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.

5 Verslag coördinator België.

6 Verslag praktijkdagencoördinator.

7 Verslag van redactie website en Snoekerijen

8 Bestuursverkiezing.

Het bestuur stelt voor om het ad interim bestuurslid Bart van Meurs als

bestuurslid te benoemen.

Aftredend en herkiesbaar: Frans Oudejans (Secretaris).

Aftredend en herkiesbaar voor één jaar: Neel Gorssen (Coördinator België).

Aftredend en niet herkiesbaar: Gert-Jan Rebel (Coördinator Praktijkdagen, Lid Promotieteam)

Eventuele kandidaten en/of tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de SNB, Kromme Horn 30, 1484 EH Graft, of via secretaris@snoekstudiegroep.nl.

 

PAUZE. Tijd voor koffie / etc.


9 Pike Experience SNB

10 Promotie Team SNB

11 Werkgroepen Toekomst SNB : Belangenbehartiging,

Snoekclub versus roofvisclub

Promotie

Jeugd en senioren

12 VOG voor mensen, die met jeugd werken.

13 Roofviswedstrijden.

14 Vervanging Gert-Jan als Coördinator Praktijkdagen door regio’s.

15 Organiseren visdagen.

16 Wensen voor de website.

17 Ledenpas en ledenadministratie.

18 Rondvraag.

19 Sluiting door de voorzitter. 

De diverse stukken zoals notulen etc. zijn vanaf twee weken voor de vergadering via mail opvraagbaar bij het secretariaat via het e-mailadres: secretaris@snoekstudiegroep.nl.

Lezing Jouke Timmer
Na afloop van de vergadering zal de SNB een lunch verzorgen. Na de lunch is er een prachtige lezing, verzorgd door Jouke Timmer. Hij neemt de aanwezigen mee in zijn aanpak die hij door het jaar heen op roofvis hanteert. Jouke past per seizoen zijn techniek aan en richt zich zo op wisselende vissoorten.