Vak A Vrije Hengel  Zwemmer

Plaats * Naam * Steknr * Gewicht
1e * Herman Iedema * 21 * 25009gram ( Algeheel winnaar )
2e * Peter Bies * 9 * 23680 gram
3e * Dave Martens * 3 * 23363 gram
4e * Tonny de Jong * 12 * 18050 gram
5e * Lammert Marra * 2 * 11822 gram
6e * Henk de Haan * 4 * 10500 gram
7e * Durk Seinstra * 12 * 10160 gram
8e * Dirk Visser * 11 * 6460 gram

9e * Johannes Elzinga *13* 5340 gram

 

Vak B Vaste stok Trekvaart

Plaats * Naam * Steknr * Gewicht
1e * Klaas Kooistra* 47 * 13776 gram
2e * H. Kuiper * 32 * 7425 gram
3e * Henk Hoeksma * 29 * 6541 gram
4e * J. Koning * 22 * 5429 gram
5e * Geert v/d Meer * 23 * 3598 gram                     

6e * O.Teitsma * 27 * 3587 * gram                          
7e * G. de Vries * 31 * 5171 gram                            

8e * H. Jager * 40 * 2413 gram

9e  * Lieuwe Pander * 46 * 2222 gram

LEES OOK  Tonny de Jong wint met vijftien kilo de wedstrijd tussen de meren.

10e * W.Renkema * 24 * 2210 gram

11e * K.Storm* 42 * 1716 gram